به استناد بند (و) ماده 44 قانون برنامه پنجم توسعه فرزندان شهدا و فرزندان جانبازان 50% و بالاتر می بایست از ابتدا به صورت قطعی استخدام شوند. پیش از این و به استناد قانون بودجه سال89 کشور صرفاً فرزندان شاهد میتوانستند پس از طی دوره سه ساله آزمایشی به استخدام رسمی دولت در آیند ولیکن علاوه بر فرزندان شاهد فرزندان جانبازان 50% و بالاتر نیز می توانند از ابتدا به صورت قطعی استخدام شوند.

                                            

  بند (و) ماده 44 قانون برنامه پنجم توسعه : دستگاههای اجرائی موظفند حداقل بیست و پنج درصد (25%) نیاز استخدامی خود را از میان فرزندان شهداء و فرزندان جانبازان پنجاه درصد (50%) و بالاتر و فرزندان آزادگانی که حداقل پنج سال سابقه اسارت دارند بدون الزام به رعایت شرط سنی، تحصیلی و آزمونی تأمین و از ابتداء آنان را به صورت رسمی قطعی استخدام نمایند. پنج درصد (5%) سهمیه استخدامی به سایر جانبازان، آزادگان، رزمندگان و همسر و فرزندان آنان اختصاص مییابد. در مواردی که نیاز به تخصص دارد شرایط علمی لازمالرعایه است.

جزء (ک) بند 7 قانون بودجه سال89: فرزندان شهداء از کلیه امتیازات مقرر در قوانین مختلف برای جانبازان 50% به استثناء معافیت از مالیات حقوق، دستمزد، بیمه درمان و بازنشستگی، تسهیلات خودرو، حق پرستاری و کاهش ساعات اداری برخوردار می‌باشند.