معافیت مالیاتی حقوق بگیران دولت در سال 90 سالیانه 58.200.000 و به عبارتی ماهیانه 4.850.000 تعیین و ابلاغ گردید.

 

متن قانون فوق در بند الف ماده 78 قانون بودجه سال 90 به قرار زیر است.

       78ـ
       الف ـ سقف معافیت مالیاتی موضوع مواد (84) و (85) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 7/2/1371 برای سال 1390، مبلغ پنجاه و هشت میلیون و دویست هزار (58.200.000)ریال در سال تعیین می‌شود.