معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور امروز در حاشیه جلسه هیأت وزیران از اعلام ضریب افزایش حقوق كاركنان دولت در ابتدای هفته آینده خبر داده و این توضیح هم داده كه این موضوع در معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در حال بررسی است كه هم اعتبارات را در نظر بگیرن و هم یه موقع این افزایش رو تورم تاثیر زیادی نذاره .