به استناد ماده 84 قانون بودجه سال 90 امتیاز كمك هزینه فوت و ازدواج 6500 تعیین گردید بدین معنی که افراد مشمول دریافت کمک هزینه ازدواج و فوت باید حاصلضرب 6500 را در ضریب سال 90 را تحت عنوان مذکور دریافت کنند.

به عنوان مثال اگر ضریب سال 90  را همان 636 (سال89) در نظر بگیریم به افراد مشمول مبلغ 4134000 ریال تعلق میگیرد.

ضمناً امتیاز حساب پس‌انداز كاركنان دولت (سهم دولت) نیز 150 تعیین شده است.