معاون سیاسی اجتماعی استانداری تهران گفت: دستگاههای اجرایی استان نسبت به رعایت عفاف و حجاب از ابتدای مهرماه مورد ارزیابی قرار گرفته و در این زمینه رتبه بندی می شوند.

وی ادامه داد: دستگاههای اجرایی که نسبت به این امر کوتاهی کرده و نسبت به وضعیت عفاف و حجاب کارکنان دغدغه نداشته باشند، معرفی خواهند شد.