ساعات کار ادارات دولتی از ابتدای مهر ماه ۸:۳۰ ، مدارس ۷:۳۰، مراکز صنعتی ۷، بانکها ۸، بازار ۹:۳۰، دانشگاهها ۸ و مراکز نظامی ۶:۳۰ تا ۷ صبح خواهد بود  .

دبیر شورای عالی ترافیک با بیان این اینکه طرح تغییر ساعات کار ادارت و مدارس که در مهرماه سال گذشته اجرایی شد، در کاهش بار ترافیکی موثر بود، اظهار کرد: همیشه با آغاز مدارس و مراکز آموزشی به حجم ترافیک معابر و بزرگراهی شهر تهران افزوده می شود و شاهد افزایش بار ترافیکی ۲۰ درصدی هستیم.

وی ادامه داد: سال گذشته با طرح تغییر ساعات کار ادارات و مدارس شاهد کاهش بار ترافیکی ۱۵ درصدی در مقایسه با سنوات قبل بودیم از این رو امسال نیز ساعات کار بر اساس طرح سال گذشته خواهد بود.