اول میگن هوا آلودست ساعت رو کم کنیم آلوده نشید!

دوم میگن ساعت رو کم کنیم آلوده نشه

سوم میان ساعتو کم میکنن از ساعت کارکرد میزنن

چهارم میان ساعت ناهارو میزنن میگن از ساعت کار نباید کم کرد

پنجم میان پول ناهارو میزنن

ششم میان اضافه کارو میزنن

هفتم میان میگن ساعت کار کمه

هشتم میان ساعت رو برمیگردونن

نهم یادشون میره اضافه کار و پول ناهارو بدن!

* معاون استاندار تهران اعلام کرد شروع ساعت کاری کارمندان دولت از 8:30 به 8 تغییر یافت. تو اخبار هم گفته شد که کارمندان نباید در ساعات اداری غذا میل کنند