امروز نمایندگان مجلس به افزایش معافیت مالیاتی حقوق بگیران در سال 1391 رای دادند و سقف آن را به 550 هزار تومان افزایش دادند

بدین ترتیب حقوق و مزایای کارکنان و کارگران در سال 1391 تا مبلغ فوق از مالیات معاف و کارکنان مشمول قانون خدمات کشوری مازاد بر این مبلغ را به نرخ 10% و کارکنان مشمول قانون کار به نرخ ماده 131 قانون مالیات های مستقیم مالیات پرداخت خواهند کرد

لازم به ذکر است معافیت مالیاتی سال 90 ، 485 هزار تومان بود