تصویب نامه هیات وزیران در رابطه با حل مشكل كارمندان انتقالی از تهران به سایر كلانشهرها در راستای بند الف ماده 65 قانون برنامه پنجم توسعه را می توانید اینجا ببینید.

با این تصویب نامه می توان انیگونه برداشت نمود که انتقال از سایر شهرها به کلانشهرها ( به عنوان مثال : مشهد ، اهواز ، تبریز ، قم و ... ) هم چنان ممنوع می باشد.