تصویب نامه شماره 138091/ت 50000هـ مورخ 15/11/93 هیات وزیران در خصوص اعطای فوق العاده ویژه موضوع بند 10 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری

برای مشاهده تصویر تصویب نامه می توانید اینجا کلیک کنید